Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 
 

Funkční odbornost intraoperační neurofyziologie

Funkční odbornost pro Intraoperační neurofyziologii (ION) je udělována po absolvování stáže a praktické zkoušky nositelům funkční odbornosti EEG, EP nebo EMG podle níže uvedených pravidel.

Pro intraoperační monitoraci v omezeném rozsahu (např. v oborech ORL, chirurgie, …) bude požadován garant - neurolog s funkční odborností ION. Praktická stáž a zkouška je vypisována dle dohody, vždy max. 1 uchazeč na 1 pracoviště člena komise.

Přihlášky uchazečů zasílejte na adresy:

 • prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Kateřinská 30, 120 00 Praha 2;
 • prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5,
 • MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D., Neurologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice.

Součástí žádosti je potvrzení o zaplacení správního poplatku uchazečem ve výši 600,- Kč na účet ČLS JEP 500617613 / 0300 s variabilním symbolem 20054.

Za stávajících podmínek našeho zdravotnictví jsou pro samostatnou práci a přihlášení se ke zkoušce požadovány 2 roky praxe v oblasti neurofyziologie na operačním sále.

ION – Intrakraniální EEG a přímá kortikální stimulace (ECoG)

Komise:

 • prof. Brázdil;
 • prim. Hadač;
 • prof. Kršek;
 • prof. Marusič;
 • doc. Vojtěch.

Nutná prerekvizita:

 • funkční odbornost EEG
 • statut epileptologa uděluje ČLPE

Teoretické znalosti:

 • indikace, metodika, významné hodnocené parametry;
 • intraoperační ECoG;
 • extraoperačních intrakraniálních záznamů;
 • intraoperační mapování (přímá kortikální stimulace);
 • extraoperační mapování (přímá kortikální stimulace).

Praktické dovednosti:

 • účast na indikaci, provedení, vyhodnocení na školícím pracovišti;
 • 10 intraoperačních ECoG;
 • 5 extraoperačních intrakraniálních záznamů;
 • 2 intraoperační mapování (přímá kortikální stimulace);
 • 2 extraoperační mapování (přímá kortikální stimulace).

Doporučená literatura:

 • Brázdil M, Hadač J, Marusič P. Farmakoresistentní epilepsie. Triton, 1. vyd., 2004

Zkouška:

 • ústní pohovor;
 • praktická – indikace, provedení a vyhodnocení ECoG a přímé kortikální stimulace na školícím pracovišti (FN Motol, FN u Sv. Anny v Brně, Nemocnice Na Homolce).

ION - Evokované Potenciály (EP)

Komise:

 • MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
 • MUDr. Martin Němec
 • MUDr. Irena Holečková, Ph.D.
 • MUDr. Jiří Ceé

Nutná prerekvizita:

 • funkční odbornost EP a/nebo funkční odbornost EMG

Teoretické znalosti:

 • odpovídající základní funkční odbornosti;
 • indikace, guidelines intraoperačního snímání/monitorace.

Praktické dovednosti:

 • 50 monitorací na sále, z toho alespoň 10 monitorací na školícím pracovišti;
 • 1 účast a 1 snímání v rámci větve ECoG a MER–DBS funkční odbornosti ION.

Doporučená literatura:

 • Deletis V, Shils JL. Neurophysiology in neurosurgery: a modern intraoperative approach. Elsevier, San Diego CA, USA, 2002.
 • Nuwer M. Intraoperative monitoring of neural function. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 2008, ISBN 978-0-444-52905-3
 • Stejskal a kol. Intraoperační stimulační monitorace. Gradapublishing, Praha, 2006.
 • Burke D, Nuwer, M.R., Daube, J., Fischer, C., Schramm, J., Yingling, C.D., Jones, S.J. (1999) Recommendations for the Practice of Clinical Neurophysiology: Guidelines of the International Federation of Clinical Neurophysiology. Electroenceph.Clin.Neurophysiol Suppl. 52:133-148. www.acns.org

Pravidla pro složení zkoušky

Zkouška probíhá:

 1. na domovském pracovišti některého z členů komise;
 2. alespoň na dvou různých pracovištích, resp. alespoň dvou členů komise;
 3. v reálném provozu operačního sálu s asistencí člena komise.

Zkouška obsahuje:

 • Celkově 10 intraoperačních monitorací dle aktuálního programu.

Hodnocení (každá část každé IOM je hodnocena známkou jako ve škole 1-5):

 • předoperační plán;
 • instalace elektrod;
 • vedení monitorace.

Kritéria pro složení zkoušky:

 • celkový součet známek 30-80: prospěl;
 • více než 80: neprospěl;
 • součet bodů v každé oblasti méně než 30;
 • konsenzuální hodnocení kandidáta všemi členy komise 1x ročně v rámci setkání komise (obvykle sjezd ČSKN);
 • všechny podmínky musí být splněny zároveň.

ION - Mikroregistrace pro účely hluboké mozkové stimulace (MER–DBS)

Komise:

 • prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.;
 • MUDr. Dušan Urgošík, CSc.;
 • doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Požadavky:

 • funkční odbornost EP nebo EMG nebo EEG (výjimku z požadavku může udělit komise)

Teoretické znalosti:

 • odpovídající základní funkční odbornosti;
 • diferenciace jednotkové extracelulární aktivity STN, SNr, GPe, GPi v MER záznamu;
 • artefakty v MER záznamu a jejich diferenciace;
 • základy anatomie a patofyziologie bazálních ganglií;
 • stereotaktické cíle v léčbě extrapyramidových syndromů.

Praktické dovednosti:

 • 20 peroperační monitorace na školícím pracovišti
 • 10 peroperační makrostimulace a vyhodnocení klinické odpovědi

Doporučená literatura:

 • DBS in Neurological and Psychiatric Disorders – D. Tarsy, J. Vitek, P. Starr, M. Okun, The Humana Press 2008 Inc., Totowa, NJ, USA, ISBN: 978-1-58829-952-9

Historie:

 • 26. 3. 2021 - forma závěrečné zkoušky ION – Intrakraniální EEG a přímá kortikální stimulace (ECoG) : test byl zaměněn za ústní pohovor, doplněna byla školící pracoviště

 

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček