Novinky O společnosti

Agenda

Volby Dokumenty Vedení Delegát Členství Ocenění

Sekce

HuBraM NPvN

Vzdělávání

Funkční odbornost EEG Funkční odbornost EMG Funkční odbornost EP Funkční odbornost ION Výroční sjezdy Granty

Jiné info

ČLS JEP info IFCN info Odkazy Archiv novinek

Pro členy společnosti

Časopis CN Příspěvky členů

 

Kontakt
 
 

Funkční odbornost pro EP

Výzva komise pro foEP

Komise pro funkční odbornost evokované potenciály, jež je odborným garantem této metodiky v České republice, vyzývá všechny držitele certifikátu této funkční odbornosti, aby prokázali svou kvalifikaci. Důvodem je zpětná rekonstrukce seznamu držitelů této funkční odbornosti před rokem 2010, který slouží pro účely evidence a pro jednání s pojišťovnami. Kompletní seznam bude zveřejněn na stránkách České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP. Kvalifikaci v metodice evokovaných potenciálů lze prokázat certifikátem ČSKN ČLS JEP, který byl držitelům vydán po absolvování zkoušky. Jeho kopii s prohlášením zda metodiku aktivně využíváte, zašlete na adresu komise pro funkční odbornost v evokovaných potenciálech:

prof. MUDr. Robert Jech, PhD
Neurologická klinika 1.LF UK a VFN
Kateřinská 30
120 00 Praha 2
nebo elektronicky na adresu: jech@cesnet.cz


Funkční odbornost pro Evokované potenciály (EP) pro všechny modality je udělována po absolvování zkoušky atestovaným neurologům. Ve výjimečných případech lze odbornost přiznat i lékařům s atestací v neurochirurgii, rehabilitaci, očním lékařství, otorinolaryngologii a psychiatrii, kdy je funkční odbornost omezena na jednu z modalit EP (SEP, VEP, BAEP, kognitivní EP). O oprávněnosti udělení funkční odbornosti s omezením rozhoduje individuálně zkušební komise.

Zkouška je vypisována zpravidla 1x ročně nebo častěji pokud se zapíše více než 5 uchazečů.Další zkouška, na kterou se lze zapsat, proběhne v rámci sjezdu ČSSKN, detaily budou upřesněny na této stránce.

Součástí žádosti je potvrzení o zaplacení správního poplatku uchazečem ve výši 600,- Kč pro ČLS JEP.

Za stávajících podmínek našeho zdravotnictví je pro samostatnou práci a přihlášení se ke zkoušce požadováno:

 • 2 roky praxe s vyšetřováním EP
 • 500 popisů vyšetření EP s přibližně rovnoměrným zastoupením základních modalit - VEP, BAEP, SEP a MEP (pro funkční odbornost s omezením na VEP nebo BAEP je požadováno 200 popisů vyšetření EP dané modality) pod dohledem školícího lékaře s funkční odborností EP a následnou minimálně pětiletou praxí. Všechny tyto skutečnosti musí být doloženy písemným prohlášením školícího lékaře.

Přihlášky uchazečů zasílejte na adresu: prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Kateřinská 30, 120 00 Praha 2. Zaplacení správního poplatku proveďte na účet ČLS JEP 500617613 / 0300 s variabilním symbolem 20054.

Funkční odbornost je udělena po úspěšném absolvování zkoušky před odbornou komisí. Tři členové jsou jmenováni výborem Společnosti pro klinickou neurofyziologii na čtyřleté funkční období. Dva členové jsou jmenováni výborem České neurologické společnosti. Komise vybere ze svého středu svého předsedu.

Složení komise (v abecedním pořadí):

 • prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. - ČNS ČLS JEP
 • MUDr. Jiří Ceé - ČNS ČLS JEP
 • prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. - ČSKN ČLS JEP
 • prof. MUDr. Miroslav Kuba, D.Sc. - ČSKN ČLS JEP
 • MUDr. Jan Staněk - SDN ČLS JEP
 • prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. - ČSKN ČLS JEP

Tematické okruhy ústní zkoušky

Technika a metodika registrace EP. Podmínky bezpečnosti provozu. Artefakty – jejich rozpoznání a eliminace. Umístění elektrod a způsoby jejich zapojení. Způsoby stimulace u jednotlivých modalit. Obvyklé technické parametry EP: vzorkování, nastavení citlivosti a pásmové propusti.

Náležitosti záznamů. Způsoby hodnocení EP. Obvyklé nálezy při axonálních a demyelinizačních lezích. Závislost EP na fyziologických a fyzikálních parametrech: prostředí, stimulace, tělesných proporcích, věku, pohlaví, vědomí, pozornosti, lécích.

Elektrogeneze EP. Vedení vzruchu anatomicky definovanými drahami pro jednotlivé modality, vedení objemovým vodičem, propagovaný a stálý potenciál, blízké a vzdálené elektrické pole. Hlavní generátory odpovědí jednotlivých modalit.

SEP - obecná charakteristika n. medianus a n. tibialis. Předpokládané generátory SEP. Kritéria abnormit. SEP při poškození periferních nervů. SEP při poruchách zadních kořenů míchy. SEP při úrazech a nemocech míchy. SEP při lézích mozkového kmene a následné centrální porce somatosenzorické dráhy. Klinická interpretace nálezů SEP. Základy peroperačního monitorování.

VEP - obecná charakteristika při stimulaci zábleskem, reverzačním šachovnicovým podnětem a objevením se struktury. Základy elektroretinografie. Předpokládané generátory VEP. Závislost odpovědí a fyzikálních parametrech zrakového podnětu. Generátory VEP a fenomén paradoxní lateralizace, zkřížené a nezkřížené asymetrie. Kritéria abnormit VEP v průběhu zrakové dráhy. Projevy snížené zrakové ostrosti a defektů perimetru. Klinická interpretace nálezů VEP.

BAEP - obecná charakteristika. Způsoby akustické stimulace a maskování. Stanovení sluchového prahu a intenzity stimulace. Předpokládané generátory BAEP. Kritéria abnormity BAEP v periferní a centrální porci akustické dráhy. BAEP v komatu. Klinická interpretace nálezů BAEP.

Přípravné motorické EP, pohybem vyvolané EP, EP se zpětným zprůměrněním. Předpokládané generátory. Metodika a interpretace záznamu.

MEP - obecná charakteristika. Technika magnetické stimulace míchy a mozku. Stimulace jedním pulzem, párová stimulace. Vysvětlení pojmů motorický kondukční čas, facilitace, inhibice a perioda útlumu. Způsob vyšetření a interpretace nálezů.

ERP – (Event-related potentials) kognitivní evokované potenciály. Zaklady vyšetřovací metodiky. Základní paradigmata (MMN,P300, CNV, N400). ERP u neurologických a psychiatrických onemocnění.

Znalost standardů International Federation of Clinical Neurophysiology pro jednotlivé modality (viz základní literatura).

Základní literatura:

 • BAREŠ Martin, DUFEK Jaroslav a KAŇOVSKÝ Petr. Transkraniální magnetická stimulace. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003
 • BURKARD Francis a spolupracovníci. Auditory Evoked Potentials: Basic Principles and Clinical Application. 1. Vydání, Lippincott Williams & Wilkins, 2006
 • CRUCCU G. a spolupracovníci. Recommendations for the clinical use of somatosensory-evoked potentials. Clinical Neurophysiology 2008, 119: 1705–1719
 • DEUSCHL G. a EISEN A. (eds) Recommendations for the Practice of Clinical Neurophysiology: Guidelines of the International Federation of Clinical Neurophysiology (EEG Suppl. 52) http://www.clinph-journal.com/content/guidelinesIFCN
 • DUNCAN C.C. a spolupracovníci. Event-related potentials in clinical research: Guidelines for eliciting, recording, and quantifying mismatch negativity, P300, and N400. Clinical Neurophysiology 2009, 120: 1883-1908
 • HOLDER G.E. a spolupracovníci. International Federation of Clinical Neurophysiology: recommendations for visual system testing. Clinical Neurophysiology 2010, 121: 1393-409
 • CHEN R. a spolupracovníci. The clinical diagnostic utility of transcranial magnetic stimulation: report of an IFCN committee. Clinical Neurophysiology 2008, 119: 504–532
 • CHIAPPA Keith H. Evoked potentials in clinical medicine. 3. Vydání, lLippincott Williams & Wilkins, 1997
 • KAŇOVSKÝ Petr & DUFEK Jaroslav. Evokované potenciály v klinické praxi, 1. Vydání. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000
 • KUBA Miroslav. Motion-onset visual evoked potentials and their diagnostic applications. 1. Vydání, Nucleus HK, 2006
 • MISULIS Karl E. & CHANNING Thomas. Essentials of clinical neurophysiology, 3. Vydání, Garland Science, 2003
 • ROSSI S. a spolupracovníci. Safety, ethical considerations, and application guidelines for the use of Transcranial Magnetic Stimulation in clinical practice and research. A consensus statement from the international workshop on present and future of TMS: safety and ethical guidelines. Clinical Neurophysiology 2009, 120: 2008–2039
 • STEJSKAL Lubor a spolupracovníci. Evokované odpovědi a jejich klinické využití. 1. Vydání, Praha Publishing, 1993.

Revize

16. 10. 2014 se komise usnesla, že požadavky na znalost EPs musí zahrnovat i MEPs, které byly začleněny do požadvků.


Blahopřejeme k úspěšnému složení zkoušky

21.10.2021

MUDr. Martin Němec, MUDr. Jindřich Fiala, MUDr. Elena Petrovská, MUDr. Daniela Sochůrková, Ph.D.

24.10.2019

MUDr. Euard Minks, Ph.D.

26.10.2017

MUDr. Anna Fečíková, Ph. D. MUDr. Jana Nekolová, Ph.D., MUDr. Jana Vypušťáková

15.března 2016

MUDr. Štěpánka Brušáková, MUDr. Martina Kovářová

září 2015

MUDr. Jana Junkerová, MUDr. Jana Kadlčíková, MUDr. Helena Svačinová

říjen 2014

MUDr. Petra Havránková, PhD., MUDr. Tomáš Kalous

listopad 2013

MUDr. Irena Holečková, Ph.D., MUDr. Hana Zákravská

listopad 2012

MUDr. Jiří Ceé, MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.

Seznam držitelů funkční odbornosti

Seznam držitelů licence pro Evokované potenciály, stav k 31.12.2019

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
MUDr. Štěpánka Brušáková
MUDr. Jiří Ceé
MUDr. Anna Fečíková
MUDr. Jindřich Fiala
MUDr. Pavel Hapl
MUDr. Petra Havránková, Ph.D.
MUDr. Irena Holečková
MUDr. Jindřich Chroboček
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
MUDr. Jana Junkerová
MUDr. Jana Kadlčíková
MUDr. Tomáš Kalous
MUDr. Martina Kovářová
MUDr. Josef Kraus, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Kuba, DSc.
prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D. (s omezením na modalitu VEP)
MUDr. Jaroslav Lněnička
MUDr. Rudolf Michálek
MUDr. Boris Milberger
MUDr. Eduard Minks, Ph.D.
MUDr. Jana Nekolová, Ph.D. (s omezením na modalitu VEP)
MUDr. Jan Němec
MUDr. Martin Němec
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA
MUDr. Elena Petrovská
MUDr. Pavel Schenk
MUDr. Daniela Sochůrková, Ph.D.
MUDr. Jan Staněk
MUDr. Blanka Stejskalová, CSc.
MUDr. Helena Svačinová
MUDr. Julius Šimko, Ph.D. (s omezením na modality VEP a BAEP)
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
MUDr. Jana Vypušťáková
MUDr. Oldřich Vyšata, Ph.D.
MUDr. Hana Zákravská

 

 

Graficky stránky navrhl a vytvořil Jan Kremláček